Kvalitet och miljö

För oss är det en självklarhet att ständigt jobba med, och förbättra, vårt säkerhets-, kvalitets- och miljöarbete. Vi prioriterar kvalitet i alla sammanhang, men ser alltid till att först noga analysera och eliminera eventuella faror i vår arbetsmiljö och i den yttre miljön.

Gestamp Hardtech mätning

I det dagliga arbetet är det därför av yttersta vikt att ge långsiktiga bidrag till ett hållbart samhälle för kommande generationer.

Gestamp Hardtech personal produktion

En säker arbetsplats är högsta prioritet

I vår verksamhet har vi nolltolerans mot olycksfall. För att klara det krävs både utbildningsinsatser och förbättrade rutiner som ständigt följs upp, ifrågasätts och diskuteras. Genom att öka andelen tillbud som rapporteras in kan potentiella risker uppmärksammas och elimineras.

Nya moment och rutiner testas och utvärderas alltid noggrant innan de implementeras i vår verksamhet. Alla på Gestamp HardTech är eniga och beslutsamma i att vi vill ha en trygg och säker arbetsplats.

Gestamp Hardtech mätning och kvalitetskontroll

Vårt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är under ständig utveckling. Vi är sedan 1997 kvalitetscertifierade i enlighet med IATF 16949:2016 som är fordonsindustrins krav på ledningssystem. Vi har system för processer och rutiner i arbetssätt och metoder. Vi följer upp och åtgärdar avvikelser. Ständiga förbättringar är ett ledord och vi arbetar aktivt med att utveckla och göra alla delaktiga i vårt kvalitetsarbete.

Vårt miljöarbete

Med våra fordonsprodukter och vår forskning bidrar vi till minskad belastning på miljön. Gestamp HardTech är miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001 och arbetar aktivt och långsiktigt för att bidra till ett hållbart samhälle. När verksamheten utvecklas finns alltid hänsyn till miljöpåverkan med som en viktig parameter. Våra medarbetare är våra viktigaste resurser. Med rätt utbildning och rätt träning ser vi tillsammans till att minimera vår miljöpåverkan. Den kunskap och de erfarenheter som de tillägnar sig leder till ständiga förbättringar.